Materská škola Malinovo

L. Svobodu 22, 900 45 Malinovo

titulka MŠ Malinka

Stravovanie v školskej jedálni

Vedúca ŠJ v spolupráci s riaditeľkou MŠ zabezpečujú stravu detí v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 366/2007 Z.z o podrobnostiach činnosti a prevádzke zariadení školského stravovania.

Paušálna suma odsúhlasená na plenárnom rodičovskom združení 26.9.2017 je 30€/mesiac, platbu je najlepšie realizovať najneskôr vždy k 25.dňu v mesiaci na ten nasledujúci mesiac najlepšie bankovým prevodom na ČÍSLO ÚČTU ŠJ: SK42 0200 0000 0037 7542 7759 - VÚB banka alebo poštovou poukážkou.

V školskej jedálni sa pripravuje strava podľa Materiálno - spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie vydaných Ministerstvom školstva Slovenskej republiky. Jedálne lístky sa zostavujú podľa zásad na zostavovanie jedálnych lístkov v zariadeniach školského stravovania:
V školskej jedálni sa na prípravu jedál nepoužívajú geneticky modifikované potraviny!

VÝŠKA STRAVNÉHO V ŠJ
Jedlo Suma (EUR)
Materská škola: desiata 0,28
obed 0,68
olovrant 0,23
Spolu 1,19

V prípade ochorenia /neprítomnosti/ dieťaťa v MŠ, ZŠ je možné odhlásiť stravu najneskôr do 8,00 hod. ráno príslušného dňa!
A to telefonicky na číslo ŠJ 02/45 955 431 alebo mailom na jedalen@msmalinovo.sk.

Možnosť stravovania:
a) celý deň /desiata, obed, olovrant/
b) pol deň /desiata, obed/; olovrant sa odhlási písomne
c) desiata - z obeda a olovrantu rodič dieťa písomne odhlási

Ak rodič žiada, aby sa dieťaťu nepodávala určitá potravina, musí postupovať nasledovne:
a) odovzdá triednej učiteľke a vedúcej ŠJ 2-krát písomnú žiadosť, kde uvedie na ktorú potravinu je dieťa alergické alebo z akého dôvodu dieťaťu nemá byť určitá potravina podávaná
b) v prípade alergie priloží rodič k žiadosti i stanovisko odborného lekára


Časové zadelenie podávania stravy:

1. ZMENA 2. ZMENA
Desiata 8.20 h 8.40h
Obed 11.20 h 11.40 h
Olovrant 14.20 h 14.40 h

Zmeny sa striedajú v dvojtýždenných intervaloch.

Časový interval prihliada na zachovanie trojhodinového intervalu medzi dvomi jedlami desiata - obed, obed - olovrant.

Jedálny lístok si môžete pozrieť na stránke: www.eskoly.sk
KONTAKT:
Materská škola Malinovo
L. Svobodu 22
900 45 Malinovo

Riaditeľka MŠ:
Mrg. Sedláčková Lenka
tel.: 02/45 955 140
Mobil: +421 918 672 630
e-mail: riaditelka@msmalinovo.sk

Podrobné kontakty najdete TU