Dňa 1.9.1972 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie MŠ a zahájenie školského roku 1972-1973. Otvorené boli dve triedy, jedna s výchovno-vzdelávacím jazykom slovenským a jedna s výchovno-vzdelávacím jazykom maďarským.
Po rozsiahlej rekonštrukcii, ktorá prebehla pred začiatkom školského roka 2009/2010, vznikli v budove nové priestory. Otvorili sme štyri triedy. Ďalšie rekonštrukčné práce prebiehali v mesiacoch máj – august 2013, kedy sme priestory telocvične v suteréne prerobili na triedu a materská škola je od 1.septembra 2013 päťtriedna a navštevuje ju 108 detí. Rodičia tejto krásnej modernej materskej škole dali názov MALINKA.

Keďže obec Malinovo sa rýchlym tempom rozrastá, pribúdajú rodiny s malými deťmi, bolo potrebné situáciu riešiť a tak vďaka zriaďovateľovi novej lokalite Tri vody vyrástla ďalšia trojtriedna materská škola s názvom MALINKOVO.

Od 1.9.2015 naša materská škola prešla na formu právnej subjektivity

Hlavná budova Malinka sídli na ulici L.Svobodu 22,

Elokované pracovisko Malinkovo sídli na Námestí 1.mája.

Cieľom našej materskej školy je:

  • Šťastné dieťa s rozvinutými návykmi, zručnosťami, prosociálnym správaním a vedomosťami zodpovedajúcimi učebným osnovám školského vzdelávacieho programu.
  • Vytvorenie odborného, humanistického, empatického, tvorivého a prosociálneho prostredia v materskej škole, rešpektovanie individuálnych osobitostí dieťaťa.
  • Dobré meno školy, vytvorenie odborného a atraktívneho školského vzdelávacieho programu materskej školy, dobrá spolupráca s rodičmi a okolím.
  • Odborný výkon pedagogickej činnosti.

Materskú školu navštevujú deti vo veku od troch do šiestich rokov. Zabezpečuje predprimárnu výchovu vzdelávanie, rozvíja sociálno-emocionálnu, kognitívnu a perceptuálno-motorickú oblasť osobnosti dieťaťa s rešpektovaním jeho vekových a individuálnych osobitostí. Rešpektujeme zásady humanizácie a demokratizácie. Materská škola na žiadosť zákonných zástupcov poskytuje odborné konzultácie o výchove dieťaťa.

Prejsť na začiatok