Prijímanie detí do materskej školy​ na šk. r. 2020/2021

Vážení rodičia, 

Zákonný zástupca dieťaťa predloží:
a)    potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách, t. j. do 26.6.2020
b)    vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, t. j. do 26.6.2020

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa je možné (riadne zabezpečené a označené) vhodiť do poštovej schránky umiestnenej na hlavnej budove MŠ na ul. L. Svobodu 22 (oproti Samošky) alebo poslať poštou na adresu materskej školy.

Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do materskej školy (riaditeľka materskej školy rozhodne do 15. júla 2020) zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, dieťa bude prijaté na adaptačný pobyt.

Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do materskej školy (riaditeľka materskej školy rozhodne do 15. júla 2020) zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude prijaté na diagnostický pobyt.

Ochrana osobných údajov:

Osobné údaje o deťoch a o zákonných zástupcoch detí v uvedenom rozsahu spracúvame na základe oprávnenia, ktoré nám priznáva školský zákon, teda pri výkone verejnej moci zverenej nám, ako prevádzkovateľovi. Predmetné osobné údaje teda spracúvame na základe článku 6 bodu 1. písm. e) všeobecného nariadenia o ochrane údajov resp. na základe ust. § 13 ods. 1 písm. e) zákona o ochrane osobných údajov a na takéto spracúvanie nepotrebujeme od zákonných zástupcov detí získavať súhlas so spracovaním osobných údajov.

Prejsť na začiatok