Jedáleň

Nátierky zo škôlky aj u Vás doma

Milí rodičia,

vrámci spolupráce a podpory zdravého stravovania v našej materskej škole sme pre vás pripravili niekoľko receptov desiatových či olovrantových nátierok z našej škôlky.

Veríme tomu, že ak si ich vyskúšate pripraviť aj doma napr. cez víkend a motivovať našich škôlkarov k ich ochutnávaniu, spoločne tak povzbudíme chuťové poháriky aj niektorým „nemaškrtníkom“. 

                                                        Prajeme si dobrú chuť!

 

Stravovanie v školskej jedálni

Vedúca ŠJ v spolupráci s riaditeľkou MŠ zabezpečujú stravu detí v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 366/2007 Z.z o podrobnostiach činnosti a prevádzke zariadení školského stravovania.

Stravné sa uhrádza paušálne 35,- EUR na mesiac bankovým prevodom na účet ŠJ.

Číslo účtu Školskej jedálne: SK42 0200 0000 0037 7542 7759
Pri platbe bankovým prevodom treba uviesť meno dieťaťa a triedu!!!

V školskej jedálni sa pripravuje strava podľa Materiálno – spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie vydaných Ministerstvom školstva Slovenskej republiky. Jedálne lístky sa zostavujú podľa zásad na zostavovanie jedálnych lístkov v zariadeniach školského stravovania:

  • 1 x v týždni múčne jedlo
  • 2 x v týždni jedlo s plnou dávkou mäsa
  • 1 x v týždni jedlo so zníženou dávkou mäsa
  • 1 x v týždni slané vegetariánske / bezmäsité / jedlo

V školskej jedálni sa na prípravu jedál nepoužívajú geneticky modifikované potraviny!

Výška stravnej jednotky: (2. finančné pásmo)
desiata 0,36
obed 0,85
olovrant 0,24
–––––––––––––––––
Spolu 1,45 EUR

Ku stravnému sa pripočítava réžia 6,- Eur na mesiac / na čiastočnú úhradu nákladov spojených s prevádzkou ŠJ/.

V prípade ochorenia /neprítomnosti/ dieťaťa v MŠ je možné odhlásiť stravu najneskôr do 8,00 hod. ráno príslušného dňa: 

  • prostredníctvom EduPage – odporúčané!
  • v nevyhnutných prípadoch telefonicky na číslo ŠJ: 02 45 955 431, príp.emailom na: jedalen@msmalinovo.sk
                                                   –

Možnosť stravovania:
a) celý deň /desiata, obed, olovrant/
b) pol deň /desiata, obed/; olovrant sa odhlási písomne
c) desiata – z obeda a olovrantu rodič dieťa písomne odhlási

Ak rodič žiada, aby sa dieťaťu nepodávala určitá potravina, musí postupovať nasledovne:
a) odovzdá triednej učiteľke a vedúcej ŠJ 2-krát písomnú žiadosť, kde uvedie na ktorú potravinu je dieťa alergické alebo z akého dôvodu dieťaťu nemá byť určitá potravina podávaná
b) v prípade alergie priloží rodič k žiadosti i stanovisko odborného lekára

Časové zadelenie podávania stravy:

    1. ZMENA 2. ZMENA
Desiata   8.20 h 8.40h
Obed   11.20 h 11.40 h
Olovrant   14.20 h 14.40 h

Časový interval prihliada na zachovanie trojhodinového intervalu medzi dvomi jedlami desiata – obed, obed – olovrant.

Jedálny lístok si môžete pozrieť na stránke: www.eskoly.sk

 

Prejsť na začiatok