Z histórie do súčasnosti

Písal sa deň 1.9.1972, keď sa uskutočnilo slávnostné otvorenie MŠ a zahájenie školského roka 1972-1973. Otvorené boli dve triedy, jedna s výchovno-vzdelávacím jazykom slovenským a jedna s výchovno-vzdelávacím jazykom maďarským.  Po rozsiahlej rekonštrukcii, ktorá prebehla pred začiatkom školského roka 2009/2010, vznikli v budove nové priestory a vytvorili sa tak ďalšie  dve triedy.  

Keďže obec Malinovo sa rýchlym tempom rozrastala, pribúdali rodiny s malými deťmi, bolo potrebné situáciu riešiť a tak vďaka zriaďovateľovi v novej lokalite Tri vody vyrástlo prvé elokované pracovisko –  materská škola  MALINKOVO, ktorá má tri triedy. 

V súčasnosti však naša materská škola má už aj druhé elokované pracovisko – materská škola MALINA na ulici Námestie 1. Mája, ktorá má dve triedy, nachádza sa v tesnej blízkosti hlavnej budovy MŠ a sú prepojené školským dvorom. 

Cieľom našej materskej školy je:

Hlavným poslaním materskej školy je podpora osobnostného rozvoja detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje na život v spoločnosti v súlade s vekovými a individuálnymi osobitosťami detí a buduje prosociálne správanie

V materskej škole vedieme deti k samostatnosti, zodpovednosti, spolupráci, povzbudzujeme u detí zdravé vedomie vlastného JA, učíme ich prijímať a rešpektovať multikultúru. Snažíme sa ich vychovávať k uvedomovaniu si svojich práv, ale aj povinností.

Najdôležitejším, teda prvým a jediným poslaním našej Materskej školy v Malinove je, aby deti boli šťastné. Aby boli ľúbené, aby sa učili hrou, aby objavovali, bádali, experimentovali, boli kreatívne, rešpektované, slobodné, zvedavé, usmievavé, motivované a mali každodenný dôvod tešiť sa k nám do materskej školy.

 

Prejsť na začiatok